Rekrutacja

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Niepublicznego Żłobka Żyrafka w Siechnicach

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
 • Statut Niepublicznego Żłobka Żyrafka z dnia 25.03.2013r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r.; art. 150 ust. 2 pkt 1), tzw. Kryteria ustawowe.

1. Do Niepublicznego Żłobka Żyrafka w Siechnicach przyjmowane są dzieci:

 •  mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia  w zależności od ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej. 
 • mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.

2. Zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym, bądź czasowym.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku w zależności od ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej według kolejności zgłoszeń.

4. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w danej grupie wiekowej

5. Dyrektor  żłobka uwzględnia zasady określone w Statucie Żłobka z dnia 25.03.2013 r.

 • W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia dziecka, przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor uwzględniając zasady pierwszeństwa określone w Statucie Żłobka.
 • W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności w zależności od wolnych miejsc w danej grupie wiekowej. Odnosi się to do dziecka:

- obojga rodziców pracujących w systemie dziennym

- matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy

- z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

- rodzica samotnie wychowującego dziecko

- mającego rodzeństwo w żłobku.

 • Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka należy dostarczyć razem z „ Kartą zgłoszenia dziecka.”
 • Pozostałe karty zgłoszenia dziecka umieszczane są na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku w naborze uzupełniających według kolejności i daty złożonych dokumentów (karta zgłoszenia dziecka) i w zależności od wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
 • W przypadku istnienia wolnych miejsc w żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku. 

6. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka.

7. Rodzice dzieci, zakwalifikowanych – przyjętych do Żłobka na dany rok mają obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora żłobka. 

8. Niepodpisanie umowy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  w terminie ustalonym przez Dyrektora żłobka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka, z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są telefonicznie rodzicowi dziecka przyjętego. Rodzice, dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia poinformowani są drogą e-mail i wpisani są na listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku (lista rezerwowa), wpisuje się w przypadku gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w żłobku.

- Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem się miejsca w żłobku (w danej grupie wiekowej), - na skutek rezygnacji pobytu dziecka w żłobku, w ciągu bieżącego roku. 

Rodzice/ opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej żłobka : WWW.zyrafka-siechnice.pl – zakładka: „ dla rodzica” , „ rekrutacja”. – następujące dokumenty:

 • Kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Żłobka Żyrafka w Siechnicach,
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 • Zaświadczenie w 2 egzemplarzach, o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych do przedstawienia w zakładach pracy.